Titanium - top songs of 2012 - bai hat tieng anh hay nhat 2012

Select Play button. Listen and fill in the blanks with suggest words But Chorus Fire I Ricochet You and away break bulletproof bu...


Select Play button. Listen and fill in the blanks with suggest words

ButChorusFireIRicochetYouandaway
breakbulletproofbutdownfallmachineshoottitanium
won'tyou

shout it out,
But I can't hear a word say
I'm talking loud not saying much
I'm criticized all your bullets ricochet
You shoot me down, but get up
[:]*%Chorus:]
I'm bulletproof, nothing to lose
away, fire away
Ricochet, you take your aim
Fire , fire away
You shoot me down but I won't
I am titanium
You shoot me down but I fall
I am titanium
[:]*%Sia:]
Cut me down
it's you wholl have further to fall
Ghost town haunted love
Raise your voice, sticks and stones may my bones
I'm talking loud not saying much
[:]*% :]
I'm bulletproof, nothing to lose
Fire away, fire away
, you take your aim
Fire away, fire away
You me down but I won't fall
I am titanium
shoot me down but I won't fall
I am
I am titanium
I am titanium
[:]*%Sia:]
Stone-hard-, gun
Firing at the ones who run
Stone-hard as glass
[:]*%Chorus:]
You shoot me down but I fall
I am titanium
You shoot me down but won't fall
I am titanium
You shoot me down I won't fall
I am titanium
You shoot me but I won't fall
I am titanium
I am
SCORE:

Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích