Showing posts with label Knowledge. Show all posts

Tên tiếng anh của các bộ và các cơ quan ngang bộ

IMG1 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
=> Ministry of Agriculture & Rural Development

2. Bộ Xây dựng 
=> Ministry of Construction

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
=> Ministry of Culture, Sports & Tourism

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo
=> Ministry of Education & Training

5. Bộ Tài chính 
=> Ministry of Finance

6. Bộ Ngoại giao
=> Ministry of Foreign Affairs

7. Bộ Công thương
=> Ministry of Industry & Trade

8. Bộ Thông tin và Truyền thông 
=> Ministry of Information & Communications

9. Bộ Nội vụ 
=> Ministry of Interior

10. Bộ Tư pháp 

=> Ministry of Justice

11. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
=> Ministry of Labor, War Invalids, & Social Welfare

12. Bộ Quốc phòng 
=> Ministry of National Defense

13. Bộ Tài nguyên và Môi trường 
=> Ministry of Natural Resources & Environment

14. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

=> Ministry of Planning & Investment

15. Bộ Y tế 
=> Ministry of Public Health

16. Bộ Công an 
=> Ministry of Public Security

17. Bộ Khoa học và Công nghệ 
=> Ministry of Science & Technology

18 Bộ Giao thông vận tải 
=> Ministry of Transport

19. Thanh tra Chính phủ 
=> Government Inspectorate

20.Văn phòng Chính phủ 
=> Office of the Government

21. Ủy ban Dân tộc
=> Ethnic Minorities Committe hoặc Committee for Ethnic Minorities

22. Ngân hàng Nhà nước
=> State Bank

23. 4 cơ quan ngang bộ: 
=> 4 Ministry-level bodies.