Showing posts with label Department of State. Show all posts

Tên tiếng anh của các bộ và các cơ quan ngang bộ

IMG1 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
=> Ministry of Agriculture & Rural Development

2. Bộ Xây dựng 
=> Ministry of Construction

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
=> Ministry of Culture, Sports & Tourism

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo
=> Ministry of Education & Training

5. Bộ Tài chính 
=> Ministry of Finance

6. Bộ Ngoại giao
=> Ministry of Foreign Affairs

7. Bộ Công thương
=> Ministry of Industry & Trade

8. Bộ Thông tin và Truyền thông 
=> Ministry of Information & Communications

9. Bộ Nội vụ 
=> Ministry of Interior

10. Bộ Tư pháp 

=> Ministry of Justice

11. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
=> Ministry of Labor, War Invalids, & Social Welfare

12. Bộ Quốc phòng 
=> Ministry of National Defense

13. Bộ Tài nguyên và Môi trường 
=> Ministry of Natural Resources & Environment

14. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

=> Ministry of Planning & Investment

15. Bộ Y tế 
=> Ministry of Public Health

16. Bộ Công an 
=> Ministry of Public Security

17. Bộ Khoa học và Công nghệ 
=> Ministry of Science & Technology

18 Bộ Giao thông vận tải 
=> Ministry of Transport

19. Thanh tra Chính phủ 
=> Government Inspectorate

20.Văn phòng Chính phủ 
=> Office of the Government

21. Ủy ban Dân tộc
=> Ethnic Minorities Committe hoặc Committee for Ethnic Minorities

22. Ngân hàng Nhà nước
=> State Bank

23. 4 cơ quan ngang bộ: 
=> 4 Ministry-level bodies.